Słupy energetyczne, gazociągi, wodociągi itp.

Odszkodowania za słupy energetyczne, gazociągi, wodociągi itp.

Proponujemy Państwu kompleksową obsługę roszczeń związanych z uzyskaniem odszkodowania za słupy energetyczne, wodociągi i inne media.

Dochodzimy odszkodowań  za straty jakie poniósł władający nieruchomością, w tym za zmniejszenie wartości nieruchomości spowodowane wybudowaniem infrastruktury.

Występujemy o rekompensatę za utracone korzyści, które władający mógłby uzyskać gdyby nie budowano infrastruktury (zniszczenie, utrata lub uszkodzenie pożytków i części składowych gruntu).

Nadto występujemy o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości za okres ostatnich 10 lat oraz negocjujemy opłatę za służebność przesyłu, za prawo przejścia, przejazdu i korzystania z nieruchomości.

Doświadczenie wskazuje, że dochodzenie przedmiotowych roszczeń możliwe jest po dokładnym wyliczeniu wysokości odszkodowania jakie przysługuje danemu poszkodowanemu. Niezbędne jest zatem opracowanie dokładnej opinii rzeczoznawczej wyliczającej wysokość poszczególnych składników odszkodowania.

Po wezwaniu operatora przesyłowego do zapłaty odszkodowania, w zależności od jego stanowiska, podejmujemy dalsze działania. W przypadku nieudanych negocjacji, najczęściej zachodzi konieczność złożenia pozwu sądowego, po to by w ramach postępowania ustalić zasadność roszczeń i wysokość potencjalnego odszkodowania.

Wykaz dokumentów koniecznych do konsultacji:
  1. aktualny odpis księgi wieczystej odnoszącej się do gruntu (chyba że księga jest w wersji elektronicznej - wtedy wystarczy sam nr księgi wieczystej)
  2. wypis i wyrys z ewidencji gruntów
  3. zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie lub studium gminnym
  4. korespondencja z operatorem, którego instalacja położona jest na naszym terenie (jeżeli taka była prowadzona)
  5. wskazanie właściciela sieci infrastruktury i rodzaju sieci

USŁUGI

Odszkodowania dla osób fizycznych

Do powstania szkód dochodzi zarówno w wyniku własnej nieuwagi jak i działania bądź zaniechania występującego po stronie osób trzecich.

Odszkodowania dla firm

Jeżeli w firmie wydarzyła się szkoda bądź szkody zdarzają się dość często, zachodzi konieczność bieżącej obsługi likwidacji szkód prowadzonych w firmie ubezpieczeniowej.

Odszkodowania za słupy, wodociągi itp.

Kompleksowa obsługa roszczeń związanych z uzyskaniem odszkodowania za słupy energetyczne, wodociągi i inne media.

Polisy posagowe

Zdecydowana większość odszkodowań wypłaconych z tego typu umów ubezpieczenia jest znacznie zaniżona. Wiemy jak to zmienić.

Usługi rzeczoznawcze

Wszelkie wyceny i kalkulacje dokonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców samochodowych posiadających znaczne doświadczenie zawodowe.

Windykacja należności

Sprawy o zapłatę należności z faktur bądź innych źródeł. Prowizja pobierana jest tylko i wyłącznie w sytuacji uzyskania należności dla Klienta.

PAMIĘTAJ! Twoje odszkodowanie może być wyższe! Nie pobieramy zaliczek! Honorarium płatne dopiero po przyznaniu odszkodowania!