Przedsiębiorstwa i instytucje

Odszkodowania dla firm

Jeżeli w związku z działalnością Państwa firmy wydarzyła się szkoda bądź szkody zdarzają się dość często i zachodzi konieczność bieżącej obsługi likwidacji szkód prowadzonych w firmie ubezpieczeniowej, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w zakresie dochodzenia odszkodowań dla firm.

odszkodowanie przewoźnikaOdszkodowania za szkody z OC przewoźnika krajowego, międzynarodowego, spedytora

Polecamy Państwu kompleksową likwidację szkody przed firmą ubezpieczeniową polegającą na:

 • odszkodowania przewoźnikaustaleniu zasadności roszczeń kierowanych wobec Państwa przez właściciela uszkodzonego (zaginionego) ładunku,
 • zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela,
 • ustaleniu właściwej kwoty odszkodowania w oparciu o roszczenia Poszkodowanego, Prawo przewozowe, konwencję CMR i umowę ubezpieczenia OC,
 • monitorowaniu likwidacji szkody prowadzonej przez zakład ubezpieczeń do momentu wypłaty należnego odszkodowania,
 • zabezpieczeniu Państwa praw odnośnie pozostałości ładunku.

Nasze działania, mające na celu uzyskanie jak najwyższego odszkodowania możemy podjąć na każdym etapie likwidacji szkody.

Podejmujemy się również prowadzenia bezpłatnej procedury odwoławczej przed ubezpieczycielem lub organami nadzoru finansowego.

Dla tych z Państwa, którzy z racji ilości dokonywanych przewozów miewają powyżej 20 szkód w ciągu miesiąca, przewidujemy opcję pełnej, bieżącej obsługi likwidacji szkód przed ubezpieczycielem.

Wynagrodzenie PRIMUS Dochodzenie Odszkodowań w takim przypadku ma charakter miesięcznej opłaty pobieranej za obsługę roszczeń kierowanych wobec Państwa.

odszkodowanie cargoOdszkodowania za szkody cargo

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w sytuacji gdy uszkodzeniu lub zaginięciu uległ ubezpieczony przez Państwa ładunek.

Dochodzenia roszczeń dokonujemy zarówno w oparciu o Institute Cargo Clauses (A,B,C) jak i bezpośrednio z umów ubezpieczenia ładunku w transporcie drogowym, kolejowym, morskim i lotniczym.

odszkodowanie OC firmySzkody z OC działalności firmy, OC produktu

Z działalnością każdej firmy, niezależnie od jej rodzaju, nierozerwalnie związane jest ryzyko wyrządzenia szkody osobie trzeciej.

Polecamy Państwu kompleksową likwidację szkody przed firmą ubezpieczeniową polegającą na dochodzeniu odszkodowania za szkody:

 • wyrządzone w mieniu osoby trzeciej (szkody budowlane, szkody w maszynach takich jak koparki, wózki widłowe, kombajny, szkody w samochodach i motocyklach),
 • polegające na uszkodzeniu ciała lub śmierci osoby trzeciej,
 • polegające na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zobowiązania.

Polisa OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia ma z zasady chronić Państwa przed roszczeniami osób trzecich. Dopilnujemy by Państwa ubezpieczyciel wywiązał się ze swych zobowiązań i w pełni zaspokoił wszelkie zasadne roszczenia, zgłaszane przeciw Państwa firmie.

odszkodowanie OC firmyodszkodowanie za szkodę w mieniu firmy

Jeżeli mienie Państwa firmy uległo uszkodzeniu w wyniku:

 • pożaru, zalania, wiatru bądź innego zdarzenia losowego,
 • działania lub zaniechania osoby trzeciej,
 • działania lub zaniechania Państwa pracownika,

oferujemy poprowadzenie w Państwa imieniu kompleksowej likwidacji szkody przed firmą ubezpieczeniową.

Składa się na nią:

 • ustalenie zakresu i rozmiaru szkody
  (oferujemy możliwość opracowania opinii odnośnie wysokości szkody przez rzeczoznawców współpracujących z Primus Dochodzenie Odszkodowań),
 • zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela,
 • monitorowanie likwidacji szkody prowadzonej przez zakład ubezpieczeń do momentu wypłaty należnego odszkodowania.

Nasze działania, mające na celu uzyskanie jak najwyższego odszkodowania możemy podjąć na każdym etapie likwidacji szkody.

Podejmujemy się również prowadzenia bezpłatnej procedury odwoławczej przed ubezpieczycielem lub organami nadzoru finansowego.

Dla tych podmiotów, które w związku z rozmiarami posiadanego mienia miewają powyżej 20 szkód w ciągu miesiąca, przewidujemy opcję pełnej, bieżącej obsługi likwidacji szkód przed ubezpieczycielem.

W takim przypadku wynagrodzenie naszej firmy ma charakter miesięcznej opłaty pobieranej za obsługę likwidacji szkód.

USŁUGI

Odszkodowania dla osób fizycznych

Do powstania szkód dochodzi zarówno w wyniku własnej nieuwagi jak i działania bądź zaniechania występującego po stronie osób trzecich.

Odszkodowania dla firm

Jeżeli w firmie wydarzyła się szkoda bądź szkody zdarzają się dość często, zachodzi konieczność bieżącej obsługi likwidacji szkód prowadzonych w firmie ubezpieczeniowej.

Odszkodowania za słupy, wodociągi itp.

Kompleksowa obsługa roszczeń związanych z uzyskaniem odszkodowania za słupy energetyczne, wodociągi i inne media.

Polisy posagowe

Zdecydowana większość odszkodowań wypłaconych z tego typu umów ubezpieczenia jest znacznie zaniżona. Wiemy jak to zmienić.

Usługi rzeczoznawcze

Wszelkie wyceny i kalkulacje dokonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców samochodowych posiadających znaczne doświadczenie zawodowe.

Windykacja należności

Sprawy o zapłatę należności z faktur bądź innych źródeł. Prowizja pobierana jest tylko i wyłącznie w sytuacji uzyskania należności dla Klienta.

PAMIĘTAJ! Twoje odszkodowanie może być wyższe! Nie pobieramy zaliczek! Honorarium płatne dopiero po przyznaniu odszkodowania!