Odszkodowania dla osób fizycznych

Odbierz Należne Odszkodowanie!

Każdego dnia, zarówno w trakcie wykonywania czynności służbowych jak i dokonywania zwykłych czynności dnia codziennego, jesteśmy narażeni na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa. Ryzyko związane z możliwością uszkodzenia ciała, pojazdu bądź innego rodzaju mienia towarzyszy każdemu z nas. Do powstania szkód dochodzi zarówno w wyniku własnej nieuwagi jak i działania bądź zaniechania występującego po stronie osób trzecich.

W sytuacji, w której wypadek już się zdarzył, możemy naprawić poniesione szkody żądając odszkodowania.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w sytuacji gdy:

 • zostali Państwo poszkodowani w wypadku komunikacyjnym jako pasażer, pieszy, kierowca, rowerzysta - nawet do 10 lat wstecz od daty zdarzenia,
 • pomoc poszkodowanymwypadek był przyczyną śmierci osoby bliskiej,
 • doznali Państwo obrażeń ciała w wyniku wypadku przy pracy,
 • Państwa samochód został skradziony lub uszkodzony,
 • Państwa mienie uległo zniszczeniu,
 • ktokolwiek wyrządził Państwu jakąkolwiek inną szkodę,
 • nie otrzymali Państwo od zakładu ubezpieczeń bądź innego podmiotu odpowiedzialnego za szkodę należnego odszkodowania,
 • zakład ubezpieczeń zaniżył Państwa odszkodowanie,
 • zakład ubezpieczeń nie wypłaca we właściwym terminie odszkodowania,
 • ZUS bądź KRUS nie wypłaca należnych świadczeń,
 • oczekujecie Państwo kompleksowej obsługi przy dochodzeniu odszkodowania od zakładu ubezpieczeń bądź innego podmiotu odpowiedzialnego za szkodę.

Dochodzimy odszkodowań za wszystkie szkody:

odszkodowanie osoboweOSOBOWE - np. obrażenia odniesione w wypadku samochodowym, wypadku przy pracy, skutki upadku na śliskim chodniku, uszkodzonych schodach lub nieoświetlonym korytarzu, śmierć bliskiej osoby czy szkody dotyczące błędu lekarskiego. Dla niektórych z Państwa wypadek komunikacyjny niesie z sobą również ujemne przeżycia w sferze psychiki. Są one określane mianem PTSD – zespołu stresu pourazowego. Zdarza się, że osoby ciężko poszkodowane wymagają terapii u psychologa. Kosztowny i długotrwały proces leczenia stresu i lęku powypadkowego rzadko bywa ujmowany w kwocie odszkodowań płaconych przez firmy ubezpieczeniowe. Primus Dochodzenie Odszkodowań współpracuje z psychologiem, który po odbyciu serii spotkań z osobą poszkodowaną, wydaje opinie wskazujące czy w danym przypadku leczenie jest konieczne. Opinia taka jest następnie przedkładana zakładowi ubezpieczeń w celu realizacji Państwa roszczeń.

odszkodowanie rzeczowe RZECZOWE - np. zalanie, pożar w domu lub mieszkaniu, kradzież z włamaniem do domu lub mieszkania, uszkodzenie bądź kradzież pojazdu – do szacowania szkód w pojazdach nasi rzeczoznawcy używają programu Audatex. Jest to również program najczęściej używany przez firmy ubezpieczeniowe w Polsce – dzięki pełnej zbieżności oprogramowania jest nam zdecydowanie łatwiej weryfikować wyceny ubezpieczycieli.

odszkodowanie finansoweFINANSOWE - utracone korzyści, renty.

odszkodowanie rolneROLNE - np. uszkodzenia plonów rolnych przez zwierzynę, uszkodzenia ciała podczas prac w gospodarstwie rolnym bądź na polu.

Po zawarciu z Państwem umowy, bezpłatnie wystąpimy do zakładu ubezpieczeń o:

 • akta sprawy,
 • zadośćuczynienie,
 • zwrot kosztów leczenia, w tym kosztów związanych z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji, kosztów pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych, kosztów wizyt u lekarzy, kosztów dodatkowej opieki podczas leczenia, kosztów środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych, kosztów poniesionych na zakup sprzętu ortopedycznego i protez, kosztów związanych z dowozem poszkodowanego na leczenie oraz przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu,
 • zwrot kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu,
 • rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, rentę uzupełniającą, utracone zarobki, rentę alimentacyjną,
 • stosowne odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej,
 • zwrot kosztów pogrzebu,
 • odszkodowanie z polis NNW,
 • odszkodowanie z wszelkich polis odnoszących się do OC bądź ubezpieczenia mienia,
 • odszkodowanie z polis na życie.

Odszkodowania za szkodę nie przysługują każdemu w każdej sytuacji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, po analizie okoliczności sprawy, poinformujemy Państwa o tym, czy w danej sytuacji można skorzystać z instytucji odszkodowania.

W sytuacji gdy okaże się, że dochodzenie odszkodowania jest zasadne, zobowiązujemy się do profesjonalnego reprezentowania Państwa interesów przed firmami ubezpieczeniowymi lub innymi podmiotami zobowiązanymi do wypłaty odszkodowania. Zapewniamy kompleksową obsługę podczas likwidacji szkody.

Prowizyjny system wynagrodzenia motywuje nas do tego by odzyskać dla Państwa najwyższą możliwą kwotę odszkodowania, w najkrótszym czasie.

Niczym Państwo nie ryzykujecie - opłatę za nasze usługi pobieramy dopiero po uzyskaniu przez Państwa odszkodowania.

Co w sytuacji gdy pozostaje tylko droga sądowa?

PRIMUS Dochodzenie Odszkodowań zapewnia obsługę spraw sądowych. W ramach postępowań sądowych działamy za pomocą doświadczonych radców prawnych specjalizujących się w sporach o odszkodowania. Każda ze spraw, w której konieczne jest wniesienie pozwu do sądu, jest bezpośrednio konsultowana przez Klienta z radcą prawnym. Dotyczy to zarówno omówienia stanu faktycznego sprawy jak i kwestii opłat za prowadzenie sporu sądowego z ubezpieczycielem. Dodatkowo informujemy, że dla Klientów, którzy nie zamierzają ponosić kosztów procesu przewidujemy specjalne Programy Pomocy Prawnej (PPP). W ramach PPP Primus wykłada wszelkie koszty na prowadzenie sporów sądowych z ubezpieczycielami.

USŁUGI

Odszkodowania dla osób fizycznych

Do powstania szkód dochodzi zarówno w wyniku własnej nieuwagi jak i działania bądź zaniechania występującego po stronie osób trzecich.

Odszkodowania dla firm

Jeżeli w firmie wydarzyła się szkoda bądź szkody zdarzają się dość często, zachodzi konieczność bieżącej obsługi likwidacji szkód prowadzonych w firmie ubezpieczeniowej.

Odszkodowania za słupy, wodociągi itp.

Kompleksowa obsługa roszczeń związanych z uzyskaniem odszkodowania za słupy energetyczne, wodociągi i inne media.

Polisy posagowe

Zdecydowana większość odszkodowań wypłaconych z tego typu umów ubezpieczenia jest znacznie zaniżona. Wiemy jak to zmienić.

Usługi rzeczoznawcze

Wszelkie wyceny i kalkulacje dokonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców samochodowych posiadających znaczne doświadczenie zawodowe.

Windykacja należności

Sprawy o zapłatę należności z faktur bądź innych źródeł. Prowizja pobierana jest tylko i wyłącznie w sytuacji uzyskania należności dla Klienta.

PAMIĘTAJ! Twoje odszkodowanie może być wyższe! Nie pobieramy zaliczek! Honorarium płatne dopiero po przyznaniu odszkodowania!