Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem danych osobowych jest Primus Dochodzenie Odszkodowań Paulina Grześkowiak, Dominik Ślączka Sp.j.., z siedzibą przy ul. Poznańskiej 62 lok. 80, 60-853 Poznań (dalej „Primus.”)

Jednocześnie „Primus” informuje, iż:

 1. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może lub mogą być:
  a) art. 6 ust. 1 lit. a, b) RODO – wymogi kontraktowe, tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy lub podjęcia na Pana/Pani wniosek działań przed jej zawarciem,
  b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadnione wymogi administratora, tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów „Primus.”;
 2. Dane osobowe, będą przetwarzane przez „Primus.” na podstawie art. 6 ust.1 lit. a), b),f) RODO
 3. Dane osobowe pozyskane od Pana/Pani będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia.
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jeżeli ono przysługuje na podstawie art. 20 RODO. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ze względu na miejsce pobytu lub naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;
 5. Podanie danych osobowych, o których mowa w niniejszej klauzuli, było dobrowolne ale wymagane do zawarcia umowy. „Primus.” pozyskał dane w wyniku udostępnienia ich przez Pana/Panią. Wniesienie przez Pana/Panią żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych skutkuje koniecznością wypowiedzenia przez Pana/Panią zawartej Umowy świadczenia usług;
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 8. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie wysyłając e-mail na adres odszkodowania@primus.biz.pl albo pismo na adres Primus Sp. j. ul. Poznańska 62/80, 60-853 Poznań. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 10. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem.

USŁUGI

Odszkodowania dla osób fizycznych

Do powstania szkód dochodzi zarówno w wyniku własnej nieuwagi jak i działania bądź zaniechania występującego po stronie osób trzecich.

Odszkodowania dla firm

Jeżeli w firmie wydarzyła się szkoda bądź szkody zdarzają się dość często, zachodzi konieczność bieżącej obsługi likwidacji szkód prowadzonych w firmie ubezpieczeniowej.

Odszkodowania za słupy, wodociągi itp.

Kompleksowa obsługa roszczeń związanych z uzyskaniem odszkodowania za słupy energetyczne, wodociągi i inne media.

Polisy posagowe

Zdecydowana większość odszkodowań wypłaconych z tego typu umów ubezpieczenia jest znacznie zaniżona. Wiemy jak to zmienić.

Usługi rzeczoznawcze

Wszelkie wyceny i kalkulacje dokonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców samochodowych posiadających znaczne doświadczenie zawodowe.

Windykacja należności

Sprawy o zapłatę należności z faktur bądź innych źródeł. Prowizja pobierana jest tylko i wyłącznie w sytuacji uzyskania należności dla Klienta.

PAMIĘTAJ! Twoje odszkodowanie może być wyższe! Nie pobieramy zaliczek! Honorarium płatne dopiero po przyznaniu odszkodowania!